Hva er religion?

Religion kan bestå av forskjellige religiøse forestilling og er veldig forskjellig fra land til land (som kultur gjerne er). Derfor er det ikke lett å skape en allmenngyldig definisjon på hva religion egentlig er, som igjen gjør spørsmålet «hva er religion?» svært engasjerende.

Enkelt forklart kan vi si at definisjonen på religion er troen på overnaturlige vesener eller troen på det guddommelige. Dette kan være guder, demoner, engler eller i noen tilfeller hellige dyr. Det er vanlig å si at religion er det forholdet mennesker har til noe vi anser hellig, åndelig, guddommelig eller absolutt.

Religion er et komplekst begrep

I religion er det vanlig å kommunisere med det vi anser som hellig. Bønn, rituelle handlinger eller offer preger mye av religion verden over. Det finnes mange forskjellige religioner, men felles for alle er at det skapes et sosialt felleskap, gjerne over rituelle handlinger. For mange er religion en sosial institusjon og et menneskelig fellesskap.

Religion har også en rolle i samfunnet og det er ikke uvanlig at religiøse grupper blir delt inn i forskjellige trossamfunn. Disse trossamfunnene og religionene har ofte et unikt byggverk skapt for den aktuelle guden eller gudene. Her kan vi nevne både kirker, templer, moskéer og synagoger. I denne artikkelen skal vi se nærmere på de mest vanlige religionene i verden.

Kristendom – oversikt

Kristendommen er den mest utbredte religionen i Norge, og den oppstod der vi i dag har Israel. Kristendommen startet rundt år 30, men har siden den gang bredt seg til hele verden. Det anslås at 2,3 milliarder mennesker er tilhenger av kristendommen, og det betyr at religionen har stor betydning på alle verdens kontinenter.

I Norge er kristendommen den mest dominerende religionen, men dette gjelder også store deler av Amerika og Europa. Kristendommen er dog delt inn i forskjellige kirkesamfunn. Her er det fire viktige samfunn å kjenne til; den ortodokse kirke, den katolske kirke, de protestantiske kirker og den anglikanske kirke. Det er også kristne som ikke hører til disse spesifikke gruppene.

Kristendommens utgangspunkt handler om Jesus fra Nasaret og troen på at han er verdens frelser og Guds sønn. Den aller mest sentrale skikkelsen i Kristendommen, er Jesus ettersom han frigjorde skaperverket og frelste menneskeheten fra det onde. Det var også han som sørget for at Gud ble forsonet med verden.

Den hellige skriften i kristendommen kalles for bibelen, og den består av både Det nye testamentet og Det gamle testamentet. Sistnevnte deles også med en annen religion, Jødedommen, som vi skal komme tilbake til senere. I jødedommen kalles Det gamle testamentet for Den hebraiske bibel eller Tanakh. Det nye testamentet har dog en kristen opprinnelse.

Kristendommen raskt forklart:

Kristendom – fakta

Kristendommen er ikke bare den største religionen i Norge, men også i verden. 33 % av verdens befolkning regnes som kristen, hvilket utgjør 2,3 milliarder mennesker. Religionen har også størst utbredelse i hele verden, men tyngdepunktet har de siste 100 årene flyttet seg bort fra Europa.

Før i tiden, i 1910, bodde hele 66 % av alle verdens kristne i Europa. I 2015 endret dette tallet seg til 25 %. Det amerikanske kontinentet er nå hjemmet til 36 % av alle kristne. Afrika har 23 % av alle verdens kristne og Asia har 13 %.

Kristne kan deles inn i tre hovedgrupper: protestanter, katolikker og ortodokse. Halvparten av alle kristne i hele verden tilhører den katolske kirke og regnes som katolikker. Deretter finner vi rundt 800 millioner i den protestantiske kirke, og 260 millioner i den ortodokse kirke.

Jødedommen – oversikt

Jødedommen er en annen religion med flere likhetstrekk til kristendommen. Denne religionen startet i Midtøsten og kalles for en monoteistisk religion. Det sentrale prinsippet i jødedommen er forholdet mellom det jødisk folket og guden – jødedommen tror på én Gud.

Ifølge den hellige skriften, Tanakh (Den hebraiske bibel), startet jødedommen da Abraham inngikk en pakt med Gud.

Etter jødisk tradisjon skjedde dette tidlig i det andre årtusen – etter vår moderne tidsregning. Levereglene og lovene til det jødiske folket, ble etter Mosebøkene åpenbart til skikkelsen Moses. Moses har selv nedskrevet disse og derfor blir jødedommen regnet som en åpenbaringsreligion.

I dag deles jødedommen inn i forskjellige retninger med sine unike oppfatninger av praksis og tro. Det finnes mange jøder som ikke er troende, men som kun betrakter jødedommen som en kultur fremfor religion. I jødedommen er det nemlig mange spesielle hendelser og markeringer – språk, musikk, mattradisjoner, litteratur og historie.

Jødedommen raskt forklart:

Jødedommen – fakta

Jødedommen er en stor og utbredt religion, men det er ikke lett å fastslå akkurat hvor mange jøder det finnes i verden. Det antas rundt 15 millioner mennesker er knyttet til den jødiske kulturen eller religionen. Jøder har i mange tusen år levd i ulike miljøer, kultur og land. Dette har skapt forskjellige oppfatninger av flere sentrale spørsmål innenfor religionen.

Det er likevel noen felles grunnforestillinger innenfor jødedommen, selv for de jødene som anser seg selv som ikke-troende. Jøder tror på én Gud, hvilket er et sentralt prinsipp i religionen. Alle jøder har samme tro på at de tilhører et bestemt folkeslag – israelsfolket.

I jødisk lære om Gud sies det at Gud opprettholder alt i verden og har skapt universitet. Men det sies også at Gud ikke kan straffe eller belønne menneskeheten ved å gripe inn. Troen er at Gud inngikk en pakt med det vi kaller for «det jødiske folk». Denne pakten innebærer både rettigheter og forpliktelser.

Alle kan bli jøde dersom de konverterer til religionen. Hvis du er født av en mor som er jødisk, regnes du også som jøde. I moderne ikke-ortodokse retninger, blir også barn som kun har jødisk far regnet som jøde. Men dette forutsetter at barnet har en eller annen form for tilknytning til det jødiske miljøet.

Islam

Islam er nok en utbredt verdensreligion, men den er den yngste. Det sies at religionen oppstå på Den arabiske halvøya, en eller annen gang på 600-tallet evt. Det anslås at rundt 1,7 milliarder mennesker er tilhengere av religionen, hvilket gjør den til den nest største religionen etter kristendommen.

Islam er i sterk vekst, og akkurat som jødedommen og kristendommen er dette en monoteistisk religion. De som tror på Islam, kalles for muslimer. Muslimer tror også at det bare finnes én Gud, Allah. Et grunnleggende prinsipp i Islam, er troen på at Koranen er Guds ord. I Islam regnes også Muhammad som Guds siste og største Profet.

Vi deler det islamske fellesskapet inn i to grupper: sjiaislam og sunniislam. Sistnevnte utgjør flertallet av muslimer med hele 85 %. Det finnes flere sjiamuslimske grupper, og her deles de resterende 15 % av religionen. Det flere ulikheter i både praksis og lære mellom sjia- og sunniislam, men begge retningene har en felles grunn.

I likhet med både jødedommen og kristendommen, er Islam en åpenbaringsreligion. Etter islamsk tro og lære er det Gud som har meddelt menneskeheten kunnskapen om Guds vilje. Muhammed mottok budskapet direkte fra Gud, som den siste av flere profeter. Åpenbaringene til Muhammed er skrevet ned i Koranen, den hellige boken i Islam.

Islam forklart på to minutter:

De fem søylene i Islam

Enhver voksen muslim pålegges fem religiøse plikter – dette kaller vi for Islams fem søyler. De religiøse pliktene gjelder begge kjønn, både menn og kvinner.

  1. Trosbekjennelsen
  2. Bønnen
  3. Den rituelle avgiften
  4. Fasten
  5. Pilegrimsferden til Mekka

Kvinner er religiøst aktive i Islam, men kvinner er noe mer begrenset grunnet regler som atskiller menn og kvinner. Reglene i Islam for rituell renhet, begrenser kvinner i større grad enn menn. Det er ingen obligatorisk religiøs plikt for barn, men de oppfordres til å ta del i bønn sammen med voksne. Først når barnet når puberteten vil pliktene også gjelde dem.

Muslimer skal be fem ganger daglig – dette er den rituelle bønnen. Muslimene praktiserer også personlig bønn, men denne skiller seg fra den rituelle bønnen. Muslimer kan be hvor som helst, men mange har en felles bønn i moskeen hver fredag. Når det gjelder den rituelle avgiften, skal denne gis til trengende.

I måne-årets niende måned skal muslimene faste, dette kalles for ramadan. Under ramadan skal muslimene ikke spise, røyke eller drikke fra daggry til solnedgang. Alle muslimer som er i praktisk og økonomisk stand, skal ta del i pilegrimsferden til Mekka én gang i løpet av livet. Mekka ligger i Saudi-Arabia.

Oppsummering

Det er ikke lett å gi én allmenn definisjon på religion – dette omfatter flere forskjellige religiøse forestillinger. Men det vi kan si, er at religion handler om mennesket sitt forhold til noe hellig eller guddommelig. I denne artikkelen har vi sett på tre av de største verdensreligionene vi har i dag – Kristendommen, Islam og Jødedommen.

Kristendommen er den mest utbredte religionen vi har, og på andreplass kommer Islam som er i sterk vekst. Ikke alle jøder anser seg selv som troende og mange ser på jødedommen som en kultur, fremfor religion. Utover disse religionene er Hinduisme og Buddhisme også store religioner.

Hinduisme er størst i India, mens Buddhismen er størst i land som Kina, Thailand, Japan og Myanmar. Islam er den nyeste av de største verdensreligionene, men den er også i raskest vekst. Religion er spennende og ikke alltid tilknyttet lokal tilhørighet. Grunnet emigrering og endringer, finnes det ulike religioner i alle verdens land.

Og her får du en veldig informativ video om hva religion er, og hvor komplekst det er å forkkare:

Buddhisme er en stor religion – spesielt i Asia:

Likeså med Hinduisem, selv om denne religionen har majoriteten tilhengere i India alene: