Hva er verb og adverb? Lær deg forskjellen her

Verb og adverb er to forskjellige typer ordklasser i språket. Verb er et handling- eller tilstandsord som beskriver hva som skjer eller hva som er tilfellet. Adverb er derimot et ord som beskriver måten, tiden eller graden av handlingen som utføres av verb.

Adverb påvirker verbet ved å utdype eller presisere hvordan, når eller hvor mye handlingen beskrevet av verbet utføres. De kan også endre meningen til verbet og dermed påvirke hele setningen.

Du kan også lese – Hva er substantiv her

Verb  og adverb eksempler på norsk:

Verb: Han løp (Han utførte en handling – å løpe)

Adverb: Han løp fort (Adverbet «fort» beskriver måten handlingen ble utført på)

Verb: De spiser (De utfører en handling – å spise)

Adverb: De spiser alltid sammen (Adverbet «alltid» beskriver når handlingen skjer)

Hva er verb og hvilke former har vi i Norge?

Verbene på norsk har seks forskjellige former. De regelmessige verbene har en stamme som er imperativformen, mens uregelmessige verb har varierende former. 

På norsk er det vanlig å snakke om seks verbtider eller tempus: infinitiv, presens, preteritum, presens perfektum, preteritum perfektum og futurum. Noen tider, kalt perifrastiske tider, bruker hjelpeverb i tillegg til en partisipp eller infinitiv. 

Eksempler på verb med forskjellige tider inkluderer å kaste, å smile, å være, og å sprekke. Presens kan noen ganger tolkes som framtid.

Her er en tabell som viser de forskjellige verbformene i norsk:

Form Infinitiv Presens Preteritum Presens perfektum Preteritum perfektum Futurum
Å gå å gå går gikk har gått hadde gått vil gå
Å se å se ser har sett hadde sett vil se
Å lese å lese leser leste har lest hadde lest vil lese
Å skrive å skrive skriver skrev har skrevet hadde skrevet vil skrive
Å spise å spise spiser spiste har spist hadde spist vil spise

Obs! Formene «presens perfektum» og «preteritum perfektum» kalles også «nåtidsform» og «fortsettelsesform» på norsk.

Hva er adverb og hvilke typer finnes det? 

Adverb er en ordklasse som står til og modifiserer verb, adjektiv, preposisjoner, andre adverb eller til og med substantiver. Adverb gir uttrykk for tid, sted, grad, nektelse eller måte. Adverb gjør språk mer levende og tydelig, og pleier å være underordnet verb, adjektiv eller andre adverb. Noen adverb er uforanderlige, mens andre kan bøyes eller avledes. Mange adverb er laget av adjektiv i intetkjønnsform eller kan omgjøres fra adjektiv som beskriver substantiv.

Adverb deles inn i ulike grupper etter betydning: stedsadverb, tidsadverb, måtesadverb, gradsadverb, nektingsadverb, sammenbindingsadverb og modale adverb. Setningsadverb beskriver en hel setning.

Eksempler på typer adverb

  • Stedsadverb: her, der, overalt
  • Tidsadverb: nå, da, snart
  • Måtesadverb: forsiktig, raskt, høyt
  • Gradsadverb: helt, nesten, fullstendig
  • Nektingsadverb: ikke, aldri, sjelden
  • Sammenbindingsadverb: også, dessuten, derfor
  • Modale adverb: kan, kunne, må
  • Setningsadverb: tilsynelatende, overraskende, sikkert

Kilde til Adverb: Wikipedia

Konklusjon om verb og adverb

Verb er en av de viktigste ordklassene i et språk, som beskriver handlinger, tilstander eller handlinger som skjer eller har skjedd. De kan bøyes i forskjellige tidformer for å angi om handlingen er fullført eller pågår, og de kan også bøyes for person og antall.

Adverb er en annen viktig ordklasse som beskriver handlingen som verbene beskriver. Adverb beskriver hvordan, når, hvor ofte eller under hvilke omstendigheter handlingen skjer. De kan plasseres i ulike deler av setningen for å modifisere betydningen av verbene.

Konklusjonen om verb og adverb er at de er begge viktige ordklasser som spiller ulike roller i å forme mening i en setning. Verben beskriver handlingen, mens adverbet beskriver hvordan, når, hvor ofte eller under hvilke omstendigheter handlingen skjer.