Hva er demokrati? – Her får du svaret på alt du lurer på

Hva er demokrati og hvilke rettigheter har du i et demokratisk land? Demokrati er en styreform hvor makten ligger hos folket. Dette betyr at alle borgere har muligheten til å delta i beslutningsprosessene som påvirker samfunnet og deres hverdag.

I et demokratisk samfunn har borgerne rett til å stemme ved valg. Deres stemme teller like mye uavhengig av bakgrunn, formue eller sosial status. Valgene avgjør hvem som skal lede samfunnet. Politiske beslutninger blir fattet gjennom en representativ prosess hvor politikere er valgt for å representere befolkningen.

Demokrati er basert på prinsippene om likhet, frihet og solidaritet. Alle borgere har rett til å ytre sine meninger og å delta i beslutningsprosessene. Politiske beslutninger skal ta hensyn til alle grupper i samfunnet, inkludert minoriteter og sårbare grupper.

Demokrati er en viktig verdi i mange samfunn. Det gir borgerne muligheten til å påvirke deres eget liv og samfunn. Samtidig krever demokrati ansvar og engasjement fra borgerne. Det er viktig at de deltar i politiske prosesser og holder politikerne ansvarlige for deres beslutninger.

Kort sagt, demokrati er en form for regjering som gir borgerne makt over deres eget liv, og som sikrer likhet, frihet og solidaritet for alle i samfunnet.

Sitater om styreformen Demokrati fra kjente kilder: 

Wikipedia «Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform der folket, forstått som landets voksne innbyggere, velger representanter som utformer lovene og tar viktige politiske beslutninger». 

Store Norske Leksikon«Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform hvor folket har direkte eller indirekte innflytelse på hva slags beslutninger som fattes». 

Historien bak demokrati som styreform

Historien til demokratiet kan spores tilbake til antikken, spesielt til Aten i det 5. århundre f.Kr. Der ble den første formelle demokratiske regjeringen etablert. Borgerne fikk direkte innflytelse på politiske beslutninger ved å delta i offentlige samlinger.

Likevel varte denne formen for demokrati bare kortvarig, og demokratiet ble gradvis erstattet av autoritære regimer. Det var ikke før opplysningstiden i 1700-tallet at tanker om demokrati igjen begynte å dukke opp. På den tiden ble det argumentert for at alle mennesker har grunnleggende rettigheter og friheter, og at politisk makt må være basert på folkeviljen.

Den moderne formen for representativt demokrati ble grunnlagt i USA etter uavhengighetserklæringen i 1776 og den føderale grunnloven i 1787. I løpet av 1800-tallet spredte demokratiet seg til andre europeiske land. Siden har demokratiet blitt en viktig politisk form over hele verden.

Så selv om demokratiet har en lang historie, kan man si at den moderne formen for representativt demokrati ble grunnlagt i USA.

Det motsatte av et demokrati

Det motsatte av et demokrati er en diktatur eller en autoritær form for regjering. I et diktatur er makten konsentrert hos en enkeltperson eller en liten gruppe mennesker. Borgerne har derfor ingen innflytelse på politiske beslutninger. Det kan også være en monarki, hvor makten ligger hos en konge eller en dronning, eller et totalitært regime. Statsoverhoder kontrollerer alle aspekter av samfunnet og borgerne har begrensede friheter.

I motsetning til demokrati, er diktaturer og autoritære regimer preget av mangel på frihet, ytringsfrihet og politisk engasjement. Borgerne har ikke muligheten til å delta i beslutningsprosessene eller å holde ledere ansvarlige for deres handlinger, og politiske beslutninger blir fattet uten hensyn til folks ønsker eller behov.

Land med demokrati men forskjellige styresett

Et demokrati kan derimot kombineres med andre styreformer. Her skal vi se på noen eksempler på land som er demokratiske men har visse forskjeller på verdier og styresett.

  • USA – et representativt demokrati med en føderal regjering og en sterk tradisjon for individualisme og markedsøkonomi.
  • Norge – et representativt demokrati med en sterk regjering og en sterk tradisjon for velferdssamfunn, sosial likhet, og miljøbevissthet.
  • India – et representativt demokrati med en føderal regjering og en sterk tradisjon for diversitet og inkludering, men også utfordringer med å håndtere kastesystemet.
  • Sveits – et direkte demokrati med en føderal regjering og en sterk tradisjon for nøytralitet og føderalisme.
  • Nederland – et representativt demokrati med en konstitusjonell monarki og en sterk tradisjon for liberale verdier, inkludert toleranse og likestilling.

De forskjellige demokratiske styresettene 

Et direkte demokrati, et representativt demokrati og et deltakende demokrati er tre ulike former for demokrati. Disse tre formene har ulike nivåer av borgerdeltakelse i beslutningsprosesser.

Forskjellen ligger i hvordan politiske beslutninger blir fattet og hvem som har det siste ordet i å ta beslutninger.

I et direkte demokrati får borgerne direkte innflytelse på politiske beslutninger ved å stemme direkte på politiske spørsmål. For eksempel gjennom folkeavstemninger eller direkte demokratiske prosesser som referendum.

Med et representativt demokrati blir politiske beslutninger fattet av folkets representanter som er valgt av befolkningen. Borgere velger politikere til å representere deres interesser og å få ta beslutninger på deres vegne. Representanter har myndighet til å få ta beslutninger om politiske spørsmål på vegne av borgerne og kan også bringe frem forslag til lovendringer og andre politiske saker.

I land med deltakende demokrati får borgerne muligheten til å delta aktivt i politiske beslutningsprosesser. Både gjennom å stemme og delta i politiske diskusjoner og beslutningsprosesser. Dette kan inkludere ting som offentlige høringer, folkemøter og andre former for direkte borgerdeltakelse.

Alle tre former for demokrati har sine fordeler og ulemper. De fleste moderne demokratier har elementer av både representativt demokrati og deltakende demokrati.

Fordeler og ulemper på de forskjellige demokratiske styresett

Direkte demokrati har fordelen av at det gir borgerne direkte innflytelse på politiske beslutninger ved at de kan stemme direkte på saker, som for eksempel folkeavstemninger. Dette fører til en høy grad av borgerdeltakelse og engasjement. Men direkte demokrati kan også ha en ulempe, da det kan være tidkrevende og kostbart å organisere folkeavstemninger. I tillegg kan det være utfordrende for mange borgere å få tilstrekkelig informasjon om politiske saker for å kunne ta velinformerte beslutninger.

Representativt demokrati har fordelen av å ha effektive beslutningstakere, som representanter med spesialisert kunnskap og erfaring. Representanter gir også mulighet for alle samfunnsgrupper, inkludert minoriteter, å bli representert. Men representativt demokrati kan også ha en ulempe, som avstanden mellom folket og beslutningstakerne og muligheten for at spesialinteresser kan påvirke beslutninger.

Et deltakende demokrati kombinerer fordelene ved direkte demokrati og representativt demokrati. Det gir mulighet for direkte borgerdeltakelse i politiske beslutningsprosesser, samtidig som det gir representasjon for borgerne gjennom valgte representanter. Men dette kan også ha en ulempe, da det kan være en utfordring å samordne borgerdeltakelse og beslutningstaking på en effektiv måte.