Hva er ADD?

De fleste har hørt om ADHD, men det er ikke like mange som vet hva ADD er. Før i tiden var dette en offisiell diagnose, men i dag går symptomene under ADHD. De som hadde problemer med oppmerksomhet og konsentrasjon, men ikke slet med impulsivitet og hyperaktivitet, fikk ofte diagnosen ADD.

Hovedsymptomene gjør det vanskelig for personer med diagnosen å fokusere på oppgaver, hvilket igjen gjør det vanskelig å gjennomføre oppgaver. Mange sliter også med konsentrasjonen og dagdrømmer ofte.

Selv om ADD ikke lenger regnes som en egen diagnose, men en variant av ADHD, skal vi gå gjennom hva symptomene er og hvordan du blir utredet for ADD i dag.

Hva betyr ADD?

ADD står for «attention deficit disorder» og har mange likhetstrekk med diagnosen ADHD, «Attention-deficit/hyperactivity disorder». Tidligere var ADD en egen diagnose og en variant av ADHD som ikke inkluderte hyperaktivitet, fikling og kontinuerlig bevegelse.

Lenge var grensene mellom ADD og ADHD uklare, men i dag har vi kun en hoveddiagnose, ADHD, og ulike varianter av denne diagnosen. ADHD blir nemlig delt inn i fire forskjellige undertyper i dag, noe som gjør det lettere å få en spesifikk diagnose. Tidligere ble symptomene kun delt inn etter ADD og ADHD.

Mennesker med ADD-symptomer, opplever gjerne en nedsatt hyperaktivitet, oppmerksomhet og impulsivitet. Tidligere var ADD vanskeligere å fange opp, da hyperaktivitet ikke var en del av «sykdomsbildet». Mange med ADD oppleves som glemsomme og distré.

I motsetning til en klassisk ADHD-diagnose, er ikke mennesker med ADD kjent for å avbryte læreren eller lage problemer i klassen. Selv om personer med ADD kan synes det er vanskelig å følge med i timen dersom teamet ikke er interessant, har de ikke den samme hyperaktiviteten som en person med ADHD har.

Er ADD og ADHD det samme?

Nei, men ADD og ADHD er begge undertyper til én og samme tilstand. ADD regnes ofte som undertype av ADHD. Selv om vi ofte ser på diagnosene som forskjellige, ble skillet mellom dem fjernet allerede i 1994.

ADHD kan opptre annerledes hos gutter enn hos jenter. Selv om denne diagnosen er kjent for å skape hyperaktivitet, har ofte jenter og kvinner en langt roligere form av diagnosen. Ettersom jenter sjeldent sliter med hyperaktivitet, har dette skapt mange misforståelser knyttet til ADHD og mange har forblitt udiagnostisert.

ADD er en ADHD-tilstand uten hyperaktivitet. Ettersom dette symptomet er det de fleste forbinder med ADHD, lever flere unge og voksne uten en skikkelig diagnose. Mange synes også det er vanskelig å forklare sykdommen til andre, da den kan fremstå som ADHD uten klassiske ADHD symptomer.

Her får du forskjellen forklart:

Symptomer på ADD

Vi skal se nærmere på typiske kjennetegn hos mennesker med ADD. Det er viktig å huske på at diagnosen kan opptre annerledes fra person til person, og det er ikke nødvendigvis slik at alle med ADD har disse kjennetegnene.

Ofte ser vi at de med ADD er flink til å konsentrere seg om oppgaver de er engasjert i og liker, men sliter med konsentrasjonen dersom oppgaven ikke er interessant.

Selv om en person med ADD kan sitte stille i timevis med et puslespill eller håndarbeid for eksempel, kan det fort bli vanskelig dersom oppgaven byttes ut med skolearbeid. Da forsvinner konsentrasjonen.

Mennesker uten ADD vil klare å gjennomføre oppgaver selv om de synes tema er kjedelig, men for de med diagnosen kan konsentrasjonen forsvinne helt. Det handler ikke om latskap, men skyldes altså diagnosen. Vi skal nå se nærmere på flere typiske kjennetegn.

1. Vansker med energinivå

Personer med ADD er ikke hyperaktiv, men kan ha vansker med å styre energien og innsatsen sin. Ofte er energinivået på bunn eller på topp, og det er kan være vanskelig å balansere denne for å fullføre oppgaver og gjøremål.

Akkurat som med ADHD, ligger «problemene» i hjernen. En person med ADD er ikke lat når energinivået er lavt – det er bare frontallappen i hjernen som forårsaker vanskeligheter.

Når energinivået er høyt, er det ikke alltid snakk om en utvendig energi. Dette kan komme som indre uro. Noen tuller, tøyser og blir rastløs, men det er som nevnt ikke alltid at hyperaktivitet utad er et kjennetegn.

2. Vansker med oppgaver

Mennesker med ADD kan oppleve det som krevende å regulere innsats og energi. Nettopp derfor er det mange som synes det er vanskelig å starte på oppgaver eller gjennomføre den. Mange ønsker å begynne på oppgaven foran seg, og har en intensjon om å gjøre det, men så sier hjernen stopp.

3. Vansker med konsentrasjon og fokus

ADHD er ofte kjennetegnet med at konsentrasjonen ikke alltid sitter. Personer med ADD derimot, har ofte det vi kaller for «hyperfokus». Dette symptomet gjør det mulig å være hyper-konsentrert på oppgaver og arbeid som personen selv synes er spennende og interessant.

Det er dette hyperfokuset som før i tiden gjorde det vanskelig å diagnostisere barn med ADHD, da disse menneskene var kjent for å slite med konsentrasjonen. Når et barn eller en voksen får hyperfokus, klarer de å stenge ute alt annet og kun fokusere på oppgaven foran seg.

4. Vansker med overganger

Et typisk kjennetegn ved ADD, er at personen kan synes det er vanskelig å forholde seg til overganger gjennom dagen. Dette kan være både små og store overganger. En stor overgang kan for eksempel være å komme seg til og fra jobb eller skole. Små overganger kan være noe så enkelt som å lage matpakke eller pusse tenner.

En person uten ADD vil ikke se på det å lage matpakke som utfordrende, men med ADD kan denne oppgaven inneholde mange overganger. Hvilken matboks skal jeg velge og skal jeg finne den frem før jeg tar frem brødskivene? Hvilken brødskive skal smøres først og hvordan skal de ligge i matboksen?

Det samme gjelder tannpussen. Her kan barnet eller den voksne begynne å fundere på om vannet eller tannkremen skal på tannbørsten først. Hvor skal jeg begynne å pusse? Hvor lenge skal jeg pusse tennene? Slik overganger i daglige oppgaver kan være utfordrende å ta fatt på for noen med ADD.

5. Vansker med tidsperspektiv

Særlig barn med ADD kan ha en dårlig tidsforståelse. Dette kan også være et kjennetegn hos voksne, men ofte er det barn og unge som har vansker med å forholde seg til tid. Dersom du forteller et barn med ADD at middagen er klar om 15 minutter, er det ikke sikkert at barnet har et begrep om hva 15 minutter egentlig vil si.

For mange unge med ADD, er det kun to tidsbegreper som gjelder: Nå og ikke nå. Derfor kan det være vanskelig å forvarsle unge og barn, da 15 minutter ikke blir tolket som et kvarter eller snart, men heller «ikke nå». Dermed vil barnet fortsette å gjøre det de holder på med, uten å forberede seg til middag. Ofte kan de gå tilbake til et hyperfokus.

6. Vansker med å huske viktige beskjeder

Mange med ADD blir misoppfattet som glemsk eller distre. Dette skyldes at personer med ADD og ADHD, ofte har et lavt arbeidsminne. Ting kan gå rett inn og rett ut igjen, hvilket kan være frustrerende for alle involverte.

Det er heller ikke uvanlig at de med ADD har en sen behandling-hastighet og bruker lengre tid på å bearbeide informasjon. Dette kan for eksempel være at hjernen ikke klarer å ta inn over seg nye inntrykk eller prosessere informasjon like hurtig som noen uten diagnosen.

Barn og voksne med ADD

Kjennetegnene vi nettopp har gått gjennom, er særlig aktuelle for barn og unge. Noen av disse symptomene blir mer dempet i voksen alder, men andre symptomer kan også blir mer fremtredende i voksen alder.

Voksne mennesker med ADD kan for eksempel ha vansker med å overholde plikter, tidsfrister og oppgaver på arbeidsplassen. Mange synes det er vanskelig å holde seg organisert, og det er ikke uvanlig at rydding ikke blir prioritert.

Mange oppfattes som uoppmerksom og har vansker med å holde konsentrasjonen, med mindre de holder på med oppgaver de selv synes er interessant. Da kan hyper-fokus slå inn og personen vil kunne sitte lenge med aktiviteten. Vi ser nærmere på symptomer som ofte rammer voksne.

1. Uoppmerksom i sosiale settinger

Voksne med ADD kan ofte betraktes som uoppmerksom, særlig i sosiale situasjoner. Personen kan skifte samtaleemne ofte, virke fraværende eller drømmende, eller synes det er vanskelig å konsentrere seg om temaet i samtalen.

2. Arbeidsoppgaver og instruksjoner

Både barn og voksne kan ha vansker med å begynne og fullføre oppgaver. Voksne starter ofte på flere oppgaver uten å fullføre dem, gjerne når interessen for oppgaven har forsvunnet.

Det er ikke uvanlig at personer med ADD har vansker med å følge med på bruksanvisning og instruksjoner. Mange trenger også spesifikke tidsfrister for å klare å fullføre oppgaven. Oppgaver som blir betraktet som vanskelig, kjedelig eller anstrengende, blir ofte utsatt. Tidsfrister hjelper heller ikke alltid.

Voksne med ADD:

Oppsummering

ADD skiller seg fra ADHD, selv om diagnosen er en undertype av ADHD. Hvis du mistenker at du selv har diagnosen, kan du kontakte fastlege. Det finnes nemlig medisiner som kan være med på å dempe symptomer og gjøre hverdagen noe lettere å mestre.