Hva er økologi?

Har du hørt om økologi? Dette er en vitenskapelig studie som tar for seg forholdet til levende organismer og miljøet. Alle levende organismer befinner seg i et miljø hvor de kan bli påvirket av biotiske (levende) og abiotiske (ikke-levende) faktorer.

En ikke-levende faktor, eller en abiotisk faktor, kan for eksempel være nedbør, temperatur eller andre geologiske forhold. En biotisk faktor er derimot dyr, planter og andre organismer som enten er mat, predatorer eller konkurrenter. Men det kan også være organismer som har vært levende tidligere – døde dyr eller trær for eksempel.

Økologi er et uttrykk som brukes om studiet av antall og variasjoner i arter og populasjoner. Her blir det også sett på hvorfor denne variasjonen oppstår. Økologi handler også om å forstå hvordan økosystemer, populasjoner og arter påvirkes av miljøfaktorer og samfunnet. Slik kan vi skape «naturlover» som gjør det lettere å forutsi endringer i fremtidige økosystem.

Økologisk kunnskap er blant annet nødvendig for å skjønne hvordan økte temperaturer og et varmere klima kan påvirke økosystemet vårt. Vitenskapen gir også informasjon om hvordan jakt kan påvirke arten som jaktes på, men også andre arter – for eksempel jaktbyttets predatorer eller naturlige bytter.

Økologi og økosystem

Økologi og økosystemer henger tett sammen. Et økosystem består av alle de levende organismene som bor på ett sted og lever i et miljø. Dette kan være så liten som en sølepytt, eller så stort som en skog. Dette begrepet er svært viktig i fagfeltet økolog.

I et økosystem finner vi også økologiske samfunn. Dette er samlingen av alle de levende organismene som bor i økosamfunnet. Her er det også ikke-levende organismer, altså abiotiske faktorer. Dette kan for eksempel være solforholdet eller jordsmonnet i økosystemet.

Det økologiske samfunnet spiller sammen med miljøet i økosystemet. De forskjellige delene av systemet som kobles gjennom energi og næringsstoffer, kaller vi for samfunnet. I økosystem finner vi også noe som kalles for «biotop». Dette er det stedet hvor organismer finnes, og kan sammenlignes med ordet «habitat». Samfunnet og biotopen i et økosystem er tett bundet sammen og den ene kan ikke overleve uten den andre.

Organismer har ikke bare et bestemt levested, men også en bestemt rolle eller funksjon i økosystemet. Dette kaller vi for en nisje. Rollen et individ, en art eller organisme har i sitt økosystem, knyttes til hvordan denne arten samspiller med andre i miljøet rundt seg og hva den bidrar med. Økosystem er komplekst og en viktig del av økologien, som igjen handler om å forstå samspillet i naturen.

  • Økosystem er en naturtype bestående av organismer som har tilpasset seg etter et bestemt naturmiljø.
  • Økosystemet inneholder et eget samfunn av organismer og et helt unikt miljø.
  • Et økosystem kan for eksempel være en liten pytt, myr, en stor skog eller fjell.
  • En økologisk nisje er et uttrykk som beskriver det abiotiske eller biotiske miljøet arten trenger for å overleve.

En lengre video som forklarer fullt ut hav forskjellen er mellom et økosystem og økologi:

Ulike økosystemer

Et økosystem er altså en naturtype med organismer som har tilpasset seg et fast naturmiljø. Inne i økosystemet er alle organismene avhengig av hverandre. Et økosystem kan være lite eller stort, men mellom dem er det lite som knytter de forskjellige organismene sammen. Derfor er ofte økosystemet det som kjennetegner bestemte miljøforhold og organismer – altså en naturtype.

Det finnes mange forskjellige økosystemer i Norge, og det er dette som gir oss et mangfold. Fjell, skog, myr, innsjø eller fjæresonen er gode eksempler på økosystem. Disse naturtypene kan igjen deles inn mindre områder som for eksempel løvskog eller barskog. Innenfor disse delen igjen kan vi dele opp naturtypene etter forskjellige miljøforhold og næringsforhold. Dett er for eksempel klima, næring i jorden eller tilgangen på vann.

Økologi og klima

Jorden vår blir konstant påvirket av frost, vind, varme og vann. Vegetasjonen som vokser på jorden er med på å påvirke den, og klimaet er med på å påvirke denne vegetasjonen. En av de største klimatiske faktorene vi har i dag, er solstrålingen. Både synlig lys, ultrafiolett stråling og infrarødt lys har ulike betydninger og effekter på planeten.

Dette har igjen stor påvirkning på økologi, er en del av studiet og vitenskapen. Nedbør som fordeles over et helt år, er for eksempel et viktig trekk med tanke på klima. Det er store forskjeller når det gjelder nedbør – både lokale og innenfor små områder.

Fuktigheten i luften er også viktig, ettersom denne påvirker plantenes transpirasjon. Når temperaturen på jorden stiger, påvirkes også luftens evne til å holde på fukt og vanndamp. Innenfor økologi blir dette studert for å forstå sammenhengen av hvordan menneskers aktiviteter påvirker naturen.

Økologi og klima forklart av de som jobber med det (på alle nivåer):

Kan jeg studere økologi?

Ja, du kan studere økologi – ofte i kombinasjon med naturforvalting, evolusjon og biodiversitet. De som velger å studere økologi er ofte også interessert i naturforvalting. Her finnes det muligheter for både bachelorgrad og mastergrad, men du må ha generell studiekompetanse og realfagspoeng.

En slik utdanning vil være deg hvordan du kan være med på å sikre naturverdiene til Norge i fremtiden. Studenter vil også få kunnskap om hvilke miljøutfordringer vi står overfor i dag samt hvordan samfunnsfag, biologi og økologi kan brukes til å forvalte naturen på en bærekraftig måte.

Økologi er et studium som passer for de som ønsker at vi skal opprettholde en god balanse mellom menneskets behov og krav, sammen med naturen. For å kunne fortsette å ha de naturverdiene vi har i dag, må naturen forvaltes på en bærekraftig måte. Dette krever kunnskap om hvordan menneskets handlinger påvirker samfunnet, og hvordan samfunnet fungerer generelt. Biologisk kunnskap er også en viktig faktor.

Denne graden er ofte en kombinasjon av både samfunnsfag- og naturfag, hvor du også lærer mer om økosystemet og naturen vi har i Norge. Juss, økonomi og forvaltning er en del av graden innen økologi.

En student gir deg innsikt i hvordan det er å studere økologi (fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet)

Hva handler økologi-studiet om?

Utover det vi allerede har nevnt, vil studenter på økologi-linjen bli introdusert for mange spennende tema og fag. Her er det mange som finner spesielle tema de interesserer seg for, som det deretter er mulig å spesialisere seg i ved en senere anledning. Innholdet på økologi-studiet vil naturligvis avhenge av studiested og universitet.

Vanligvis kan studenter se frem til å lære mer om det biologiske mangfoldet vi har i Norge. Her inkluderes også insekter. Klimaendringer er en viktig del av økologi, og særlig blir det satt fokus på hvordan disse endringene påvirker Norges økosystemer. Forurensing i ferskvann og natur er blant de viktige temaene innen klimaendringer.

Studenter vil også lære seg hvordan en bruker og verner om naturområder, samt hvordan ulike naturtyper kartlegges. Forvalting av viktige viltarter og fisk er også en stor del av studiet – særlig de som kombinerer økologi med naturforvalting. Her er det blant annet fokus på bjørn, ulv, elg, ørret, fugl, skogsfugl, gaupe og laks.

Som du sikkert har forstått er økologi et sammensatt studium, hvor det legges vekt på kunnskaper innen naturfag og samfunnsfag. Men juss og økonomi er også en stor del, da disse kunnskapene er viktig når det kommer til forvaltning av naturområder og ressurser.

Hva kan jeg jobbe som innen økologi?

Etter utdanningen kan du jobbe med miljø- og naturforvaltning i mange ulike typer bransjer og organisasjoner. Det anbefales at studenter som tar en bachelor i økologi, også tar en master for å bli konkurransedyktig i sin jobbsøking. Her er det mulig å spesialisere seg innen forskjellige områder.

Mange velger å ta en master innen naturforvaltning, skogfag, samfunnsfag, miljøvitenskap, fornybar energi eller naturbasert reiseliv. Men det er også mulig å ta en master i ren økologi. Her vil en del av forelesningen foregå på engelsk, hvilket gir mange jobbmuligheter internasjonalt.

Økologi er et eget fagområde, men kan også gå inn under naturforvalting og biologi. Alle disse fagområdene er svært internasjonale, og det finnes derfor gode muligheter for både utveksling og arbeid i utlandet. Hvis du studerer økologi, er det gode sjanser for å reise på utveksling.

Mange universiteter i Norge samarbeider med studiesteder i andre land. Her er det for eksempel vanlig å kunne dra på utveksling til spennende steder som USA, Australia, Skottland og New Zealand. Ta en titt på studiestedet du har i tankene og undersøke mulighetene nærmere – det ligger alltid god informasjon om utveksling på universitetets nettside.

Oppsummering

Økologi er et spennende fagområde og en vitenskap som ser på interaksjonene mellom miljø og organismer. Det finnes mange muligheter for de som er interessert i å studere økologi – både i Norge og i utlandet. De aller fleste som tar en bachelorgrad innenfor emnet, velger også å ta en mastergrad. Her er det mulig å spesialisere seg innenfor forskjellige emner.

Hvis du er interessert i hvordan organismer påvirkes av miljøet, kan økologi være det rette studiet for deg. Mange velger også å kombinere økologi med naturforvalting, noe som er særlig aktuelt for økologi i Norge.

Med en grad i økologi, finnes det mange arbeidsmuligheter. Mange jobber innen miljø- og naturforvaltning i ulike organisasjoner, men det er også mulig å jobbe med bærekraft, fornybar energi, samfunnsfag eller skogfag. Økologi er spennende og viktig for å sikre en bærekraftig og god forvaltning av naturen vi har i Norge.